меню

Предварителния договор и някои актуални проблеми в нормативната му уредба

Статията разглежда актуални проблеми в нормативната уредба на предварителния договор, съгласно действащото българско законодателство и коментира някои идеи за изменения в закона, с оглед адаптирането му към бързо развиващите се обществени отношения.

Статията се спира на актуални проблеми в нормативната уредба на предварителния договор, съгласно действащото българско законодателство, които са последица от бързото развитие на обществените отношения през последните години и изостването на правните норми регулиращи този вид правоотношение. По – специално внимание се отделя на най – популярния вид предварителен договор, а именно този за продажба и строителство на недвижим имот. 
Като основен проблем е посочен липсата на изискване за вписване или регистриране на сключените предварителни договори в Имотния регистър или друг публичен регистър, което способства извършването на имотни измами, чрез сключване на няколко предварителни договора за един и същи имот. 
Друг проблем е свързан с неравнопоставеността на страните по предварителния договор за „продажба на зелено”, поради обстоятелството, че съгласно установената на пазара практика, купувачът заплаща авансово голяма част или цялата продажна цена, преди да придобие правото на собственост, а в същото време продавачът все още е собственик на продавания имот. 
На трето място, авторите обръщат внимание на проблема свързан с ъс значението на взето решение от колективния орган на дружеството – продавач към момента на сключване на предварителния договор, за продажбана имота, което е абсолютна предпоставка за реализиране на законното право на купувача да обяви предварителния договор за окончателен. 
Друг сериозен проблем при т.нар. „продажба на зелено” е липсата на правна възможност купувачът да участва активно в строителния процес и да подписва актовете и протоколите в строителството, поради факта, че същият не е собственик на недвижимия имот и няма качеството на възложител, съгласно действащото строително законодателство. 
В статията се правят предложения за обсъждане на промени в правния режим на предварителния договор в светлината на изброените проблеми.

Изтегли цялата статия от тук.

21.10.2020