меню

Актуални проблеми на нотариалната практика

Автори: адв. Иван Тосков и адв. Светослав Йорданов

Статията се спира на редица практически проблеми в нотариалната практика, които са последица от неправилно тълкуване или прилагане на действащата нормативна уредба, от страна на някои нотариуси и съдии по вписванията, в различни съдебни райони. Посочват се част от причините, които способстват за създаването на порочни практики, както и за тяхното толериране. Като основни причини са изтъкнати липсата на достатъчно съдебна практика, поради нежеланието на засегнатите лица да обжалват незаконосъобразни актове на нотариуси и съдии по вписванията, както и липсата на законова възможност практиката на нотариусите да бъде уеднаквена с задължителни указания и инструкции на Нотариалната камара по спорни въпроси. Такива практики не само са в противоречие със закона, но и твърде често затруднява гражданския оборот поради въвеждането на допълнителни ненужни формалности, а нерядко има за резултат участниците в нотариалните производства да са принудени да понесат и допълнителни разноски.

Изтегли цялата статия от тук.

14.07.2020