меню

Двойно данъчно облагане

Автори: адв. Иван Тосков и адв. Светослав Йорданов


Публикацията коментира често срещани в практиката проблеми във връзка с избягването на двойното данъчно облагане и предлага облекчаване на режима, предвиден в българското законодателство
Авторите споделят опита си във връзка с някои практически аспекти и проблеми, касаещи избягването на двойното данъчно облагане, съгласно европейското законодателство и действащото вътрешно право. Посочват се основните принципи за избягване на двойното данъчно облагане и начина, по който те са застъпени в българското законодателство, както и се обръща внимание на някои различия между общностното и вътрешното право. Анализират се някои недостатъци в процедурите, провеждани от българската данъчна администрация и тяхното отражение върху местния бизнес. Правят се предложения за либерализиране на режима, които да стимулират чуждестранните инвестиции, изключително важни за българската икономика, в условията на задълбочаваща се икономическа криза в световен мащаб.

 

15.12.2020