меню

Търговски сделки. Облигационно право. Търговска несъстоятелност

Предоставяме правни услуги и консултираме своите клиенти при подготовката и сключването на всички видове търговски сделки. Предлагаме най – подходящата форма на търговска сделка, в зависимост от интересите и целите поставени от клиентите ни. Изготвяме правни доклади и становища, относно правния статут на обекта на търговската сделка, както и този на търговското предприятие, на страните по нея. Участваме в преговори между нашите клиенти и техни контрагенти и договарянето на текста на търговските договори. Предоставяме текущо правно обслужване на корпоративни клиенти.

Предоставяме професионална правна помощ при иницииране и провеждане на производството по търговска несъстоятелност във всичките му фази, предявявания на вземанията, събрания на кредиторите, изготвяне на оздравителни планове и реализирането им за възстановяване на нормалната търговска дейност на несъстоятелния търговец.

Съвместно с екип от професионалисти одитори и счетоводители предлагаме анализи и решения на данъчноправни въпроси, свързани с договорите сключвани от нашите клиенти.

През последните 10 години адвокатското съдружие е представлявало стотици свои клиенти в десетки искови производства по търговска несъстоятелност.