меню

Сделки с недвижими имоти и строителство

Предоставяме комплексни правни услуги, свързани със сделки с недвижими имоти, инвестиции в недвижими имоти, строителство. Оказваме съдействие на нашите клиенти при избор на инвестиционни обекти на територията на Република България, предлагаме им най – подходящата форма за придобиване на право на собственост или ограничени вещни права, имайки предвид спецификата на всеки конкретен случай. Изготвяме правни доклади и становища, относно правния статут както на отделни обекти, така и на цели инвестиционни проекти, анализирайки съществуващите вещни права, липсата или наличието на вещни тежести, изследвайки наличната строителна документация и всички правни отношения, касаещи недвижимия имот, предмет на сделката. Участваме в преговори между нашите клиенти и техни контрагенти. Оказваме съдействие при изготвяне и договаряне текстовете на предварителни и окончателни договори и сключването им в предвидената от действащото законодателство форма.

Предоставяме пълно правно обслужване на инвестиционни проекти, в това число съдействие при придобиване на парцели за строителство, пълен анализ на правния им статут, промяна на предназначението им, правни консултации по време на строителния процес и при въвеждане на строителния обект в експлоатация, а в последствие неговото управление и поддръжка. 

Изследваме и анализираме всички данъчноправни аспекти на сделките с недвижими имоти и предлагаме бизнес ориентирани решения на въникнали в тази връзка данъчни въпроси.

Предоставяме услуги на повече от 850 чуждестранни физически и юридически лица, които инвестират в недвижими имоти или реализират строителни инвестиционни проекти в цяла България, както в градски, така и във ваканционни имоти.

За да осигурим комплексен характер на предоставяните услуги, поддържаме тесни отношения с реномирани и добре познати местни и чуждестранни агенции за недвижими имоти, дружества за управление и поддръжка на недвижими имоти, счетоводни компании.