меню

Дружествено право. Преобразуване на търговски дружества

Дейността ни включва учредяване на всякакъв вид търговски дружества с българско и чуждестранно участие, които развиват търговска дейност във всички отрасли на икономиката и бизнеса. Предлагаме текущо правно обслужване, включващо подготвяне, извършване и вписване на всякакви промени касаещи търговската регистрация на търговските дружества – промени в дружествения капитал, промени в управлението, прехвърляне на дружествени дялове и акции и т.н., обезпечаваме правно свикването и провеждането на общи събрания на акционерите, съдружниците, облигационерите, предоставяме правни консултации по всички въпроси касаещи управлението на търговските дружества, подготвяме и осъществяваме сделки с търговски предприятия и обекти на индустриалната собственост. 

Предоставяме комплексно правно обслужване при извършване на всички форми на преобразуване по Търговския закон – сливане, вливане, разделяне и отделяне, като се отчитат всички търговскоправни и данъчноправни аспекти. Участваме с нашите клиенти при воденето на преговори, съдействаме им при извършването на всики видове предварително проучване и анализиране на преобразуването, изготвяме цялата необходима правна документация и ги представляваме при финализиране на сделките.